Idea Studio Season 5 – Test Page

Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)About your Business Idea (तपाईंको व्यवसायीक सोचको बारेमा)

Please submit the requested documents, certificates and information requested. अनुरोध गरिएको कागजात, प्रमाणपत्र र जानकारीहरु पेश गर्नुहोस्।

A. Compliance: (Please submit the copy of these documents if you have it) अनुप्रयोगः कृपया तपाईसंग यी कागजातहरु छन् भने पेश गर्नुहोस ।  1. (allowed file extensions: pdf, ppt, pptx)


  2. (allowed file extensions: pdf, ppt, pptx)
B. Management Structure & HR: (व्यवस्थापन संरचना र मानव संसाेधन)

(Please provide relevant information. If it does not apply or you don’t have the information just write n/a (not applicable)

( कृपया प्रासांगीक जानकारी प्रदान गर्नुहाेस् । यदी याे लागु हुँदैन वा तपाइसँग जानकारी छैन भने मात्र छैन लेख्नुहाेस्।)


  1. YesNo


  2. YesNo

C. Business Expansion/Core Business Outreach (व्यापार विस्तार/मुख्य व्यापार आउटरिच)
D. Financial: (वीत्तीय)


  1. YesNo  2. YesNo


  3. YesNo
(allowed file extensions: pdf, ppt, pptx)