College Idea Hunt – Test Page

Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

About Your Idea (तपाईंको सोचको बारेमा)
If yes, please fill out your team members details ( यदि छ भने, कृपया टिमका सदस्यहरुको विवरण भर्नुहोस् )

Team Member 1 ( टिम सदस्य १ )

Team Member 2 ( टिम सदस्य २ )

Team Member 3 ( टिम सदस्य ३ )


If yes, please fill out your team members details ( यदि छ भने, कृपया टिमका सदस्यहरुको विवरण भर्नुहोस् )*Video Guidelines (भिडियो गाईडलाइन्स )

 • The video is a pitch of a business idea and should reveal the applicant’s face for the pitch.
  The video can use animation, photos, or slide in-between but cannot use these elements solely.
  भिडियो तपाईको व्यवसायीक विचारको पिच भएकोले आवेदकको अनुहार प्रस्ट प्रकट भएको हुनुपर्दछ । तपाईले
  आफ्नो विचारको कथन भिडियो, एनिमेटेड भिडियो, फोटो भिडियो आदि समेत पेश गर्न सक्नुहुनेछ । तर
  भिडियोमा तपाईको अनुहार भने प्रस्ट देखिने हुनुपर्दछ ।
 • Please make sure the video is no longer than 2-minute. भिडियो २ मिनेट भन्दा लामो हुनुहुदैन ।
 • The video can be either in English or Nepali as per your preference.तपाईको सहजता अनुसार भिडियो
  अंग्रेजी वा नेपालीमा तयार गर्न सक्नुहुनेछ /
 • Please rename the video before submission as Full Name_Business Idea Name for eg. Ram Nepali_
  Saatu Nepal कृपया भिडियो बुझाउनु अघि भिडियोलाई आफ्नो नाम_विजेनेस आइडियामा रिनेम (rename)
  गर्नुहोस्। उदाहरणको लागी Ram Nepali_ Saatu Nepal
 • Please submit a google drive link to your video in the application or email the video
  application at [email protected] . Please make sure to turn on the link sharing option
  activating Anyone with the link can view option, else we will not be able to screen your
  application. कृपया आवेदन फारममा तपाईको भिडियोको गुगल ड्राईभ लिंक (Google drive link) मार्फत
  बुझाउनुहोस्। साथै भिडीयो लिकं समावेश गर्दा (video sharing option) anyone with the link can view
  मा click गर्नुहोस्। अन्यथा हामी तपाईको आवेदन ग्रहण गर्न सक्षम हुनेछैनौ ।